Преведени филми от Румяна Бикс :

1. Заглавие: Megastructures
       Част (епизод): Golden Gate Bridge